*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

Post Reply
isaranee.t
Posts: 16
Joined: Wed Feb 10, 2021 3:03 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

Post by isaranee.t » Thu Jan 06, 2022 8:50 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
Attachments
จัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธค. 64 -ศวก.ที่10 อุบลราชธานี.pdf
(371.84 KiB) Downloaded 5 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”