*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนธันวาคม2564 กองแผนงานและวิชาการ

Post Reply
nipaporn.s
Posts: 22
Joined: Thu Feb 11, 2021 2:06 pm

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนธันวาคม2564 กองแผนงานและวิชาการ

Post by nipaporn.s » Tue Jan 04, 2022 1:18 pm

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนธันวาคม2564 กองแผนงานและวิชาการ
Attachments
สขร.1(ผน.)ธ.ค.64 .pdf
(69.11 KiB) Downloaded 7 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564”