*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 - กันยายน 2564 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
sukanya
Posts: 36
Joined: Tue Feb 09, 2021 11:01 am

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 - กันยายน 2564 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง)

Post by sukanya » Fri Oct 08, 2021 2:15 pm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 - กันยายน 2564 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง) ดังเอกสารแนบ
Attachments
สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2564.pdf
(403.99 KiB) Downloaded 13 times
สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564.pdf
(312.97 KiB) Downloaded 9 timesPost Reply

Return to “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน”