*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑๓,๙๘๓ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
Tonnam1236
Posts: 137
Joined: Mon Dec 18, 2017 7:27 am

ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑๓,๙๘๓ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

Post by Tonnam1236 » Fri Dec 29, 2017 8:06 pm

ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑๓,๙๘๓ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
Attachments
Untitled_20180103_152147.pdf
(307.83 KiB) Downloaded 56 timesPost Reply

Return to “ประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)”