*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น)

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply

Post Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”