*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (สำหรับสถาบันชีววัตถุ)

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
Tonnam1236
Posts: 134
Joined: Mon Dec 18, 2017 7:27 am

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (สำหรับสถาบันชีววัตถุ)

Post by Tonnam1236 » Tue Nov 16, 2021 11:55 am

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิดตรวจมวลโมเลกุลของสาร พร้อมเครื่องแยกสารด้วยระบบความเร็วสูงและทนต่อแรงดันสูง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง (สำหรับสถาบันชีววัตถุ)
Attachments
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ แบบ บก.๐๖ .pdf
(19.19 KiB) Downloaded 12 timesPost Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”