*** แจ้งเปลี่ยนแปลง Link เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง http://eprocurement.dmsc.moph.go.th ***

*** ในการใช้งานระบบใหม่ครั้งแรก ให้ทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบฯ ***

คู่มือการใช้งาน manual_eprocurement.pdf

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ สีหนาท ศิวเสน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 98808 E-Mail : seehanart.s@dmsc.mail.go.th

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Post Reply
somleee
Posts: 40
Joined: Tue Jan 30, 2018 4:34 pm

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

Post by somleee » Mon Nov 01, 2021 2:53 pm

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้
๑.เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR Machine)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโตเคลฟ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๓,๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.ตู้อบเพาะเชื้อแบบเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Incubator, shaking)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๖๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ (Deep Freezer)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๘๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
Attachments
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง.pdf
(383.15 KiB) Downloaded 13 times
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโตเคลฟ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
(382.86 KiB) Downloaded 12 times
ตู้อบเพาะเชื้อแบบเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง.pdf
(387.82 KiB) Downloaded 19 times
ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ จำนวน 2 เครื่อง.pdf
(382.6 KiB) Downloaded 15 timesPost Reply

Return to “ประกาศราคากลาง”